Rekenhof moet effectief woonbeleid onderzoeken

CD&V wil onderzoek Rekenhof naar Vlaams Woonbeleid - De Tijd - 09/09/2015

Lees Meer

 

 PERSBERICHT

 

Katrien PARTYKA 

Rekenhof moet effectiviteit woonbeleid onderzoeken

 

 

In hun studie over de woonnood in Vlaanderen verwijten onderzoekers van de universiteiten van Leuven en Antwerpen de Vlaamse overheid te weinig te doen om de woonsituatie van het armste deel van de bevolking te verbeteren.  Zij willen de huursubsidie veralgemenen en de bouw van sociale huurwoningen opdrijven. De middelen daarvoor moeten onder meer komen van de verdere afbouw van de woonbonus.

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Partyka benadrukt de inspanningen die de overheid al levert, maar dringt tegelijk aan op bijkomende maatregelen zoals de uitbreiding van het stelsel van de huursubsidies.

 

Katrien Partyka is het ermee eens dat we de laagste inkomens op de woonmarkt beter en efficiënter moeten ondersteunen.  Zij wil echter niet blind zijn voor de vele middelen die de Vlaamse overheid nu al uittrekt voor het woonbeleid en de verschillende instrumenten die worden ingezet.  

Er is de ondersteuning voor de eigendomsverwerving via de (intussen afgetopte) woonbonus, de subsidiëring van de bouw van sociale woningen en de toekenning van huursubsidies en huurpremies.  

 

Maar we kunnen er niet omheen dat we er ondanks deze instrumenten nog steeds niet altijd in slagen de meest kwetsbaren te bereiken. Wonen is een absolute basisbehoefte. Om het recht op wonen te garanderen moeten we met de beschikbare middelen zeker diegenen bereiken met de grootste woonnood.

“Louter de bouw van sociale huurwoningen zal daarvoor niet volstaan”, stelt Partyka, “bijkomende maatregelen zoals de uitbreiding van het stelsel van huursubsidies moeten nu opstarten.”

 

Om de kostenefficiëntie en de effectiviteit van het wooninstrumentarium te onderzoeken, wil Katrien Partyka het Rekenhof inschakelen. Dat onderzoek moet verduidelijken welke middelen het meeste effect hebben op het garanderen van het grondwettelijk recht op wonen.

 

Tegelijkertijd breekt de volksvertegenwoordiger een lans voor het opstarten van het debat over de sociale huisvestingsmaatschappijen van de toekomst.  Gezien de budgettaire beperkingen moet de Vlaamse overheid op zoek naar alternatieve financiering om het investeringsniveau in het woonbeleid op een zo hoog mogelijk peil te houden.

Katrien Partyka: “Willen de huisvestingsmaatschappijen ook in de toekomst een volwaardige rol kunnen blijven spelen in het realiseren van kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, dan moeten ze uit het al te strakke reglementaire carcan kunnen en samenwerkingsverbanden aangaan met andere partners, zowel publieke als private.”

 

 

Hans KNOP

Persverantwoordelijke CD&V-fractie Vlaams Parlement - 1011 Brussel

T 02 552 43 28 | F 02 552 44 46 | M 0495 25 29 99 | E hans.knop@vlaamsparlement.be